Comments

Het accepteren van ongelijkheid — 4 Comments

 1. “Iedereen die zegt dat hij een probleem heeft met de islam maar niets heeft tegen moslims is een huichelaar.”

  Maar is iemand die het volgende zegt ook een huichelaar? “Ik heb een probleem met de islam, maar niet met iedere moslim, want ik denk dat velen van hen geen compleet beeld van hun geloof hebben en hun geloof – gelukkig maar – gunstiger uitleggen dan terecht is.”

  Verder kan ik me goed vinden in je analyse. Wel denk ik dat het onjuist is om ongelijkheid en ongelijkwaardigheid als een soort synoniemen neer te zetten, door te schrijven: “ongelijk(waardig)heid”.

  De bespreking van de Gulden Regel in wikipedia is trouwens erg uitgebreid en ik maak eruit op dat ook sommige filosofen al wezen op de voorwaarde dat het alleen maar goed kan werken binnen een gemeenschap.

  De verdere vervlechting van alle werelddelen – mogelijk geworden door vliegtuigen, telefoon, televisie, film, internet, noem maar op – zal in de 21e eeuw alleen maar verhevigen. Ik ben benieuwd (maar zal het niet meemaken) in welke mate de diverse gemeenschappen over 100 jaar naar elkaar zullen zijn toegegroeid. Ik zie geen reden waarom de ‘superieure’ normen-en-waarden stelsels niet zouden ‘winnen’. De Islam zal die slag dik verliezen; al het huidige terrorisme uit haar naam kan gerust beschouwd worden als een desperate poging om zich toch te handhaven onder het motto ‘kan het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks’. Het heeft ook een zeer lange geschiedenis van geweld; in alle tijden – dus sinds Mohammed ermee begon – heeft het de Islam afgedwongen. De ironie wil dat de felste verdedigers van de Islam de geschiedenis van hun eigen voorouders niet kennen. Behoudens een gebiedje in het oude Perzië waren alle voorouders van de huidige moslims van een ander geloof en werden zij òf gedood òf gedwongen tot de Islam. Slechts sommigen mochten hun oude geloof ietsje blijven uitoefenen. Daarvoor was dan altijd een wel heel praktische reden, bijv. een bepaalde kunde of de behoefte aan veel slaven. Nooit was dat originele geloof uit eerbied gegund. Het unieke van de tegenwoordige tijd is dat vele, zeer arme moslims niet meer slechts in de ‘eigen’ landen wonen, maar ook uit overleving hun heil zochten in andere, machtige, landen en in die machtige landen hun geloof niet kunnen afdwingen middels geweld. Ze moeten het daar dus hebben van argumentatie. Die is inferieur (en al heel snel agressief), overtuigt geen autochtoon en plaatst de ‘moslims in den vreemde’ aldaar in een achterstandspositie. Die achterstand weten zij lang niet allemaal te compenseren met bijzondere verdiensten. Netto leidt het in bepaalde wijken tot dusdanige achterstand dat je rustig kan spreken van een verloren (zeg maar rustig overbodige) en daardoor gevaarlijke generatie. Hoe lullig het ook klinkt, er is pas echt een oplossing in zicht als deze moslims dat geloof opzeggen of anders op zijn minst bijstellen. Ik ben wat dat laatste betreft nog niet helemaal mijn geloof kwijt; het kan niet anders of alle (westerse) druk op de moslims om dat geloof bij te stellen MOET wel tot bijstelling leiden. Ik hoop dat deze woorden vooral gelezen worden door moslims en dat die het met mij eens zijn dat het geloof gemoderniseerd moet worden.

 2. @pvanlenth (Maar is iemand die het volgende zegt ook een huichelaar? “Ik heb een probleem met de Islam, maar niet met iedere moslim, want ik denk dat velen van hen geen compleet beeld van hun geloof hebben en hun geloof – gelukkig maar – gunstiger uitleggen dan terecht is.” )

  Eigenlijk wel. Ten eerste is “een probleem hebben met” niet synoniem voor mensen iets aandoen. Soms kan negeren voldoende zijn. Het is zelfs mogelijk dat ik zo iemand toch aardig vindt en in weerwil van het probleem wat ik er mee heb toch met die persoon omga. In de tweede plaats houd ik mensen verantwoordelijk voor wat ze zeggen dat ze zijn. Als ze zeggen dat ze moslim zijn maar ze weten niet waar dat voor staat zijn ze of dom of naïef of achterbaks. In alle gevallen blijf ik daar een probleem mee houden.

  Ik deel je optimisme over de ontwikkeling van de wereld niet. De moderne burger is van een ongekende lafheid (ik word zelf ook steeds laffer) en alleen een technische voorsprong (die men voor een appel en een ei ter beschikking stelt aan de tegenstander) garandeert niets. Daarnaast zijn er demografische krachten aan het werk.

  In een modernisering van de Islam zie ik ook weinig. Zoals Wilders al terecht opmerkte houd je verdomt weinig over als je alle foute soera’s uit de Koran scheurt. Afgezien van het feit dat dit heiligschennis is. Er is voldoende keuze in alternatieve geloven en ideologieën. Overigens, als je wil dat je mening hierover enige aandacht van de doelgroep krijgt kun je het beste wat gaan posten op Maroc.nl of aanverwant. Volgens mij komen ze hier niet langs en dat wil ik graag zo houden.

 3. In mijn mentale woordenboek luidt de definitie van huichelen toch anders. Aan het rijtje dom, naïef en achterbaks als oorzaken van ‘slecht geïnformeerd zijn’ kunnen we zeker woorden toevoegen die een minder negatieve betekenis hebben, Jouw keuze voor die drie woorden weerspiegelt toch vooral een (uiteraard negatief) waardeoordeel, niet een objectief oordeel. Idem geldt voor je gebruik van het woord huichelaar.
  Je schrijft: In de tweede plaats houd ik mensen verantwoordelijk voor wat ze zeggen dat ze zijn.
  Zeer recent kwam ik over het geloof in gesprek met een – naar eigen zeggen – katholiek. Deze persoon zegt tegelijk niets te voelen bij bepaalde rituelen van de katholieke kerk. Op mijn ‘vraag’ waarom hij zichzelf dan toch katholiek blijft noemen kwam alweer de reactie die ik zo vaak van ze krijg: Het gaat om de kern, al het andere eromheen is – hoe noemde hij dat ook alweer.., oh ja – FRANJE. Die hoefde van hem niet. Ik wees hem er nog op dat de paus, zijn kardinaal en bisschop daarover heel anders denken. Toch was hij gedecideerd. Hij verbaasde zich erover dat mensen denken dat je als katholiek alles wat de paus beweert ook automatisch gelooft. Ik probeerde ook nog te achterhalen wat dan ‘de kern’ van het katholieke geloof is. Nou, dat was dus het geloof in God die alles heeft gecreëerd en in het hiernamaals. Zijn wedervraag was hoe ik echt kon denken dat alles niet gecreëerd is (door God).
  Ik schrijf deze ‘anekdote’ om aan te geven dat er heel veel mensen zichzelf wèl katholiek noemen blijven terwijl ze niet bepaald naar de uitspraken van de paus luisteren en leven. Moeten we die mensen nou wel of niet op één lijn met de paus verantwoordelijk stellen, bijv. voor uitspraken over euthanasie en abortus? Kernvraag hierbij is: Moeten we katholieken, moslims, etc. verantwoordelijk houden voor wat wij denken dat hun geloof inhoudt of voor wat zij zelf, als individu, denken dat hun geloof inhoudt? Ik denk dat laatste. Dat betekent dat je toch elke keer weer aan de bak moet, om uit te vinden welke definitie iemand zelf hanteert. En verder kan je zo iemand er natuurlijk op wijzen dat hij/zij wel heel erg ver af staat van de definitie van de paus, ayatollah, et cetera.  En of het niet eens tijd wordt om van dat geloof afstand te nemen. 
   

 4. Het huichelen ging over degenen die iets tegen de islam hebben maar “geen probleem hebben” met moslims en iedere vorm van “een probleem hebben met”  lijkt me in principe negatief. En als gezegd, je kunt goed een probleem hebben met een bepaald aspect van iemand zonder meteen de hele persoon af te wijzen. Zo er over zaken objectieve oordelen bestaan (ik betwijfel dat), over dit soort zaken in ieder geval niet. Verder ben ik niet gehouden om uit te vinden of iemand meent wat hij zegt. Communicatie tussen mensen wordt heden ten dage inderdaad ernstig bemoeilijkt doordat mensen zich gerechtigd voelen om een eigen inhoud aan woorden te geven. Op straffe van totale chaos moet je daar niet in meegaan en mag je aannemen dat iemand die zich katholiek noemt dat is op de manier waarop dat voor geïnformeerde buitenstaanders waarneembaar is. Daarbij bestaat voor de buitenstaander een  range tussen conservatieve en moderne katholieken. Hij kan zich eventueel infomeren over de oriëntatie. 
  Voor moslims is dat eenvoudiger gezien hun expliciete verplichtingen om 5x per dag ostentatief te bidden. Mocht iemand dat niet doen en toch van zichzelf zeggen dat hij moslim is dan is hij een meeloper en slechte moslim. Nog erger want dan geeft hij heel duidelijk aan dat hij er wel bij wil horen. Het kunnen ook de gevaarlijkste zijn, die onder het mom van aangepastheid en moderniteit de vreselijkste dingen denken en voorbereiden. Volgens de leer is dat toegestaan: je mag ongelovigen bedriegen om de strijd voor de islam te voeren (lees Hans Jansen). In dat geval zal jouw goedgelovige gesprek niets opleveren. Verder is er voor de buitenstaander waarneembaar dat afwijkingen niet getolereerd worden en in de meeste gevallen leiden tot vervolging van (of, als de groep te groot is) strijd tussen de verschillende richtingen. Kort samengevat: ik heb pas geen probleem als ik zeker weet dat iemand geen moslim (meer) is.