Reacties

Overpeinzing van een vermoeide “racist” — 30 reacties

 1. Moedige poging ???????? Ben het met het een en ander eens, maar heb vragen.

  ‘Culturele kenmerken, vooral de waarden waarmee men is opgegroeid, zijn vele malen belangrijker dan erfelijke eigenschappen voor de omgang tussen mensen. En daar gaat het uiteindelijk om. Die waarden hebben wel een biologische basis, maar worden in de opvoeding en niet genetisch overgedragen.’ Wat is die biologische basis, als dat niet genetisch is?

  ‘En er bestaat een verband tussen genen en cultuur (memen)’ Hoe zit dat?

  ‘Waarden zijn niet willekeurig over de wereldbevolking verdeeld maar oude, in zekere zin toevallige genetisch verwantschappen zetten die samenhang in de culturele bagage voort.’ Begrijp ik niets van, dus hoe zit dit?

 2. Waarden worden niet genetisch overgedragen, de biologische drijfveren (bijvoorbeeld voortplantingsdrift) natuurlijk wel.
  De andere twee vragen komen misschien nog aan de orde in een volgend blog.

 3. Huidskleur is het schild van waar achter men ‘racisme’ roept, terwijl het niet om kleur gaat maar om afwijkende cultuur. Het niet accepteren van het cultureel anders zijn is strikt genomen geen racisme maar de poging om de nationale cultuur te handhaven.
  Is cultuur genetisch?
  Onder genetici (en epigenetici) is dat een twistpunt waarin zowel wetenschap als ideologie een rol spelen. De opvatting dat omgeving (sociaal en fysiek) een rol speelt en via epigenese tot genetische aanpassingen leidt, is omstreden omdat het de bijl legt aan de wortel van het gelijkheidsdenken. Maar de karakteristieken van volkeren wijzen niet alleen op normen en waarden, maar ook op genetisch vastgelegde copingstrategieën voor zelfhandhaving voor een bepaalde sociale en fysieke omgeving.

 4. Peter: Het lijkt me onwaarschijnlijk dat cultuur genetisch is. Hoogstens kun je zeggen dat een genetische aanleg, bijvoorbeeld intelligentie, mens X geschikter maakt voor cultuur A dan mens B, maar gezien de flexibiliteit van de menselijke hersenen kan dit eigenlijk slechts marginaal en van weinig betekenis zijn. De misvatting is en blijft dat aangeleerde zaken, waaronder cultuur een makkelijk te veranderen “keuze” zou zijn, terwijl je hele identiteit daarvoor moet veranderen.

 5. Lijkt me zeer veel te kort door de bocht, ook als ik de kennislink lees. Menselijk gedrag is in de eerste plaats aangeleerd. Dat door genetische tekortkomingen het niet altijd lukt het geleerde toe te passen, bijvoorbeeld het genoemde korte lontje is een andere zaak. Het is een afwijking waarmee men voor de rechter (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar verklaard zou kunnen worden. Terzijde: een belangrijke reden om zo iemand niet vrij in de maatschappij rond te laten lopen. Het kan wel heel goed zijn dat door (culturele) selectie op aggressie binnen bepaalde culturen deze genetische aanleg juist als maatschappelijk gewenst wordt bevorderd.

 6. Had het toen ook al gelezen. “Ik focus op dat hoofdstuk waarmee Niemöller de plank mis sloeg. Even een kort zijstapje ” Daarna een hele tijd geen kritiek. En dan een heel eind verder: Niemöller: “Het is duidelijk dat de IQ-factor de kern van het immigratieprobleem nadert.” Jij: “Dat is lariekoek”. Mag ik zeggen dat ik me bij kritiek iets meer gedegens voorstel.

 7. “Zuiver racisme, dat een zwart persoon die als advocaat gekwalificeerd is en zich zo kleedt en gedraagt vanwege zijn zwart-zijn iets geweigerd wordt komt eigenlijk niet of hoogst zelden voor in de Westerse samenleving. In ieder geval niet bij degenen die daarvan publiek beschuldigd worden.”

  Bij deze onbewezen stelling ben ik gestopt. In welke bubble zit de auteur ? Er zijn in mijn directe omgeving (twee handen verder) teveel voorbeelden van de hinderlijke onderschatting van de sociale en geestelijke vermogens van niet-witte land- en rijksgenoten.
  Zelfs de zeer bekwame architect en hoogleraar Carel Weeber ontkwam hier niet aan.
  Wie iets over culturele stratificatie wil lezen, kan bij Geert Mak’s kroniek van tig generaties Sixen terecht. Normen, waarden en dicriminatie/afscherming kwamen juist in de beste families voor, als zij wegkeken van, -daar heb je hem weer-, de ‘gewone’ nederlander.
  De familieband staat daarmee op nummer 1 van de oorzaken van onverholen rascisme en dicriminatie van ‘anderen’.
  Je plaats op de sociale ladder maakt niet uit òf je discrimineert, maar welke vormen voor de hand liggen. Voor de 1% van de ‘Grachtengordel’ was het makkelijker ‘weg te kijken’ dan voor de rest.

  Maakt de discussie rond het ‘Franse’ baasje van het FvD des te kluchtiger.

 8. “Dat een persoon die in uiterlijk en gedrag agressie uitstraalt geweigerd wordt bij de discotheek of een bepaalde baan niet krijgt is begrijpelijk”

  Uiterlijk (kleur is maar 1 aspect) en gedrag (taal, motoriek, etc. ) en agressie levert een nieuwe ‘verzameling’ op van mensen de -volgens de auteur althans- , ‘geweerd’ mogen worden in de omgang.

  Ikdenkzomaar aan roodharige boerenzonen met oud en nieuw die elkaar met carbid-bussen bestoken…Of zit ik soms (bewust) verkeerd ? Dat zijn nare jongens, maar wel onze nare jongens tenminste.

  Wat kun je nog begrijpen van elkaar ? Is dat niet de hamvraag ?
  En toch ‘riskeren’ we liever verkeerde clan-genoten die baan te geven, dan ‘moeilijk inpasbare’ in Nederland geborenen uit’ verzameling b’.

  Want “genenen en cultuur hebben met elkaar te maken” zo stelt de auteur met een voetnootloze belezenheid. Welnu, wat dan wel ?
  Kommer en kwel ?

  Komen vervolgens de voordelen van de Heilige Familie, maar niet de nadelen aan de orde. Je vraagt je af, waarom iemand ooit slaven is gaan houden, als de’omgang’ zo onprettig is. Ja, dat vonden de families in de West vast ook. Maar ja, wie zou anders zo gek zijn het suikerriet te kappen ?
  Ja, dit zijn andere tijden. De auteur stelt nu het schoolplein ten voorbeeld, waarin we vier teams gaan kiezenom tegen elkaar te ballen. En zijn ‘we’niet vrij om inclusief te denken en naar kleur of cultuur 4 homogene groepen te vormen ?
  Gek eigenlijk dat de werkgevers dat nooit zo gedaan hebben toen ze reserve arbeiders konden gebruiken. Sterk, een goed gebit en geen rechtspositie als mede-staatsburger. Dat waren en zijn de eigenschappen van migranten die ‘we’ vanaf de zestiger jaren zijn gaan recruteren.
  Het onheil tegemoet ?

  Als of de cultuur zich niet ontwikkelt, ook de minderheids-culturen.
  Ultra-liberalisme heeft elke cultuur via onderwijs , arbeidsmarkt en gestructureerde consumptiewijze al zo wezenlijk beinvloedt, dat we -internationaal gezien- over de vorige eeuw spreken met de cultuurdiscussie. De auteur verspreekt zich als hij grote bedrijven al multi-etnich, multi-cultureel ziet worden. Zo is het : een ontwrichtende kracht. En ook de rechtstatelijke beschouwing loopt mank: er is geen manifeste ‘oorspronkelijke’ cultuur meer die tegen de rechtstaat is. Niet meer dan rechtse en conservatieve ‘culturele’ flanken in de NL- democratie.

  Acherhoede gevechten. De ‘oplossing’ van de uniforme rechtstaat verdwijnt achter ‘law by rules’ : de EU-richtlijnen en het zakenrecht/arbitrage op alle terreinen van menselijke interactie.

  Misschien valt hier wat kritisch over te zeggen, uit aller naam ?.

 9. “Ongelijkheid tussen rassen, volkeren in intelligentie bestaat, maar is voor de mogelijkheid tot samenleven van ondergeschikt belang. Het delen van waarden is fundamenteel voor samenleven. En niet eenvoudig te realiseren.”

  De waardendiscussie zal dan toch meer een ‘open’ discussie moeten worden ?!?

 10. @Fritz Zolang je niet kunt aanvaarden dat selectie (discriminatie) de basis is van leven, sociaal leven zal het moeilijk blijven. Mijn hoop is slechts dat er ooit op de goede of in ieder geval betere criteria geselecteerd gaat worden. Dat er nu op allerlei “oneigenlijke” maar wel systeem inherente gronden geselecteerd wordt is duidelijk en om dat te ondervinden hoef je echt niet gekleurd te zijn.
  “Waardendiscussie” lijkt me erg moeizaam. Je kunt over en weer proberen zieltjes te winnen maar of dat een discussie genoemd kan worden? Het zal meer een strijd zijn waarbij het “best passende” waardesysteem dominant zal worden of blijven.

 11. Beste Fritz, uit aller naam wil ik wel reageren op wat je zegt. In tegenstelling tot wat de auteur schrijft, zijn je bijdragen niet meer dan een onsamenhangend gemompel. Wanneer we kijken naar onderscheid en ongelijkheid, valt niet te onkennen dat er in de wereld van beide genoeg aanwezig is. Hier maken we onderscheid op basis van onze waarden en normen, elders doen ze dat aan de hand van de hunne. Dat is normaal. Er is dan ook geen enkele reden onze waarden en normen híer aan de hunne aan te passen, net zomin zij zich dáár aan de onze aan hoeven te passen. Wie híer gelijk behandeld wil worden past zich eerst maar geheel aan ons aan en wie dáár gelijk behandeld wil worden past zich dáár aan. Een één op één uitwisselbaarheid van (culturele) normen en waarden bestaat alleen in een regressief linkse geest, vol onrealistische ideaalbeelden. Kijk maar naar het succes van de integratie van moslims. Er is een levensgroot verschil tussen “soll” en “ist” en wie dat niet ziet, zit te diep met zijn hoofd in het zand.

 12. Links ontkent niet dat er verschillen bestaan tussen mensen en culturen, net zo min als rechts ontkent dat er overeenkomsten bestaan tussen mensen en culturen. Het verschil tussen links en rechts is de focus. Links: concentreer je op de overeenkomsten. Rechts: concentreer je op de verschillen. Dat is alles. Een nature-nurture debat kan achterwege blijven. Moeten we ons werkelijk vermoeien met de relatieve impact van genen en memen, bloed en bodem, enz.? Het enige ware axioma is dat alle onderscheidende principes leiden tot conflict. ONDERSCHEID = CONFLICT. Welnu, als je conflict wil, maak dan vooral onderscheid. En als je geen conflict wil, richt je dan op overeenkomsten. Succes!

 13. Hoewel ik wel onderschrijf wat Ricky stelt vind ik het “uit aller naam” wat overdreven. Reaguurders spreken voor zichzelf.

 14. @spotgold Het gaat niet om het al of niet ontkennen op zich maar om de ideeën wat er wel en niet “aan te doen is” en of je dat moet willen. Onder de erkenningem van links en rechts ligt de fundamentele gelijkheidsgedachte dat “iedereen in wezen een mens is als jij en ik”. En daarom zich kunnen veranderen of veranderd kunnen worden in de richting van meer “gelijkheid” of (rechts) dat zij van huis uit juist al alle capaciteiten beschikken. Als je verschillende culturen als grondslag neemt voor verschillende wezens-vormen van mensen dan klopt die gedachte niet.
  De conclusie dat onderscheid per definitie conflict oplevert is eigenaardig. Er zou ook het verstandige besluit genomen kunnen worden elkaar met rust te laten. Uiteraard is het wel zo dat zowel culturen als individuen daarbinnen altijd in een of andere vorm van strijd gewikkeld zijn om het beste aandeel in bronnen, de mooiste plekjes in de pikorde. In beschaafde culturen op kwaliteit, bij barbaren met geweld.

 15. De kwestie is natuurlijk of je nog openstaat voor andere zaken dan het monosone geluid van verandering, of vooruitgang, of aanpassing, of denken, vormgeven, enz. Ikzelf ben de woorden en ideologieën moe. Met (westers) denken krijgen we alleen meer van hetzelfde: conflict. De verdeling tussen wat is en wat zou moeten zijn is het aanbrengen van onderscheid. En ONDERSCHEID = CONFLICT. Voor eeuwig.

 16. @Spotgold,dan zijn we voor altijd gedoemd conflicten te hebben. En dat is de basis van het menselijk bestaan. Conflicten maken en conflicten oplossen.

 17. Je bedoelt: “ik ben rechts.” Tja. Ik ben links. Verdeling, en dus eerste conflict.

 18. Wie is rechts? Victor, Ricky of beide? Ik ben het in ieder geval niet. Ik ben modern oud-links. Denk na over een ander kapitalisme. Kom daar maar eens om bij rechts. En ja, een discussie, het tegenover elkaar stellen van meningen is strijd, conflict. Als het men de ander serieus neemt is vrede mogelijk. Het standpunt dat overblijft zou dan een betere waarheid moeten zijn.

 19. @ricky
  Wat betreft je opmerking over ‘inburgeren’, ‘zij’ bij ons, ‘wij’ daar, kan ik een heel eind met je mee gaan. Maar ‘hier’ en ‘daar’ zijn in hun economische structuur en arbeidsverhoudingen veel meer op elkaar gaan lijken dan je wellicht lief is. Als je naar de jongere generaties kijkt, zie je dat de “globalisering” al een heel eind gevorderd is. Ze gebben niet voor niets ‘op school’ gezeten. Ultra-liberalisme ingeademd, iq-testjes en ‘pleasing’ doorstaan. Engels is de voertaal, conflikt vermijden de opgave (van de buitenlandse baas). En als het niet klikt, of het je niet bevalt zoals het is, gelieve door te solliciteren.

  Ik noemde de ‘discussies’ over cultuurverschillen in NL achterhoede gevechten. Wie het goed voor heeft met ‘gelukzoekers’ geeft ze engelse les en leert hen algoritmes ontwerpen. En daar is niks links aan.
  Er zitten momenteel 600 Chinezen in Wageningen om te leren hoe je planten kunt modificeren via de genen. Wezenlijke cultuurverschillen worden ‘afgedekt’ door gemeenschappelijke economische ‘uitgangspunten’ en hollands financieel gewin op de korte termijn. Zo kreeg Pakistan een atoomwapen via de TH-E. Er is niks links aan. Ik kan goed begrijpen dat @victor zich tot oud-links verklaart. Nieuwlinks moet nog uitgevonden worden.

 20. Beste Fritz, de “culturele gelijkschakeling” van de jongere generatie wordt schromelijk overschat. Op een universiteit stapt iedereen in een andere cultuur, die van de universiteit zelf. Daar heb je normen en waarden om je aan te houden en samenwerking nodig om projecten, en dus de studie, te kunnen voltooien. Dit is niet te vergelijken met de instroom van ongeschoolde moslimmigranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika, die geen waarden en normen den met de “ontvangende” Westerse samenleving. De meesten zijn niet van plan om zich aan te passen, hetzij door groepsdruk hetzij door religieuze overwegingen. Het faciliteren van de islam is in mijn ogen de grootste bedreiging voor de Westerse beschaving. De aard van de islam is er één van verovering en onderwerping. Daar valt niets aan te veranderen, daar kunnen we ons alleen maar tegen verzetten. Hoe eerder links zich dat realiseert, des te minder pijn dat gaat doen.

 21. @FG, Welkom, maar wat wilde je eigenlijk zeggen?

 22. Ik wilde afvinken voor nieuwe reacties, maar dat lukt niet.

 23. Jammer Ricky, dat je ‘inschatting’ er naast zit. Misschien niet in absolute aantallen, maar wel wat betreft de richting die de arbeidsverhoudingen en de arbeidsinhoud uitgaan. Zelfs nu er weer volop vraag naar arbeidskracht is, worden relatief meer baantjes “flex” en rechteloos, pensioenloos en perspectiefloos aangeboden, dan dat er ‘vast’ werk wordt ‘gegund’.
  Evenzeer zal het je verbazen dat niet alleen de Universiteit ‘om’ is, maar dat ook de hogescholen en middelbare beroepsopleidingen een lespakket bieden volgens de Bologna-normen, d.w.z. een praktische opleiding tot maximaal uitwisselbare ‘medewerker’ bij een start-up of anderszins ‘eigentijdse’ onderneming. Maar je hebt gelijk, ik onderschat de kracht van de andere vijftig procent, waaronder veel nederlanders met een grootouder die buiten Nederland is geboren.
  Ja, het rechtse geluid helpt best om meer school en arbeidsdiscriminatie te’organiseren’ voor de ‘rest of us’.

  “Stand up for immigrant families like mine and help me protect family-sponsored immigration”. Zeggen ‘high achieving’ Chinese families vandaag in Trump-land. Familieverbanden respecteren voorkomt heel wat problemen.

 24. Beste Fritz. Moot point. De Chinezen zijn het probleem niet voor onze beschaving. De islam wel. Verdiep je in de chronologische koran. De latere versen maken de eerdere over een onderwerp ongeldig. Het woord van allah is onveranderlijk en perfect. Ongelovigen zijn untermeschen voor de islam. We kunnen nu nog kiezen: vrijheid, dhimmie-schap of de dood. Maar wel snel, de Iraanse islamitische revolutie was ook onverwacht, snel en bruut.

 25. @ricky
  Dank voor je tip! Ik was al jaren voor algemene dienstplicht, maar ik had geen vijand. Zonder dat wij voor onze fouten opdraaien, of boeten, blijft politiek en democratie een ondeugend, maar vrijblijvend (sic) spelletje.
  Zelf op de blaren zitten, dat is het ware leven.

  Over en sluiten maar.

 26. P.s.
  De geloofwaardigheid voor de gelovigen van het geopenbaarde boek van de Islam ligt op en hoger plan, omdat het nooit vertaald hoefde te worden. Arabisch is de taal waarin het is geschreven en die taal bestaat nog, zo goed als ongewijzigd waar het religieuze zaken betreft. Meer liefde en meer straf in de verhouding tot het opperwezen A.
  De christenen werken met een meermalen vertaald Evangelie, waarvan de oorspronkelijke taal zo goed als niet meer bestaat en vertalingen via grieks en latijn tot potjeslatijn en de volkstaal, steeds interpretatieverschillen opleveren. En waar twijfel is over het Woord is er twijfel aan de waarde – of de bedreiging die uitgaat- van het geheel, inclusief de bedoelingen van de God, Drievuldigheid, of J.C.
  Resultaat : versplintering en relativering : cultuurrelativering.

  De Joden zitten dichter bij de Islam dan bij de christenheid. Zij hebben de taal doorgegeven en vanaf zo jong onderwezen, dat de jongsten al in de cultuur zijn opgevoed voordat hun hersenen volledig zijn gevormd. Erfelijk, zou je haast kunnen zeggen – en daarmee benijdenswaardig….of soms onuitstaanbaar.

  Niet zelf bedacht, maar via via gehoord van Professor Sierksma, vergelijkende godsdienstwetenschappen. Inmiddels al lang geleden overleden.

 27. Verbetering “Zij hebben de taal van Het Boek doorgegeven…”